Đầu bịt có ren

Đầu bịt có ren

TPP - PLUG FOR LINE TEST
ARTICLE SIZES (mm)
TPP 20 red 1/2
TPP 20 blue 1/2
TPP 25 blue 3/4
TPP 25 red 3/4

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

Sản phẩm khác